Gå til hovedinnhold

Barrierer

Barrierer brukes både for å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og for å eliminere eller begrense konsekvenser av slike.


Med begrepet barriere menes tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper.

Det er en helt sentral målsetting å forebygge at en storulykke skal skje.

Både utforming av innretninger og anlegg, valg av tekniske løsninger med gode iboende sikkerhetsegenskaper og valg av effektive barrierer inngår i tiltak for å forebygge uønskede hendelser.

Virksomhetene i petroleumsvirksomheten i Norge har gjennomgående moderne risikostyringsstrategier og -systemer.

Et viktig element i disse er etablering av flere lag med sikkerhetssystemer og sikkerhetstiltak (barrierer) for å redusere både sannsynlighet for hendelser og begrense konsekvenser av slike.

Styring av barrierer var i flere år en av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer

Barrierenotatet - "Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten"
Ptil har utarbeidet et dokument om barrierestyring for å orientere om hvordan Ptil setter kravene i forskriftene og veiledningstekster i sammenheng med innholdet i relevante standarder.

Dokumentet inngår imidlertid ikke som en del av det formelle petroleumsregelverket.

Barrierer og kartlegging i regi av RNNP
Som en del av kartleggingen i regi av "Risikonivå i Petroleumsvirksomheten (RNNP) inngår en analyse av innrapporterte data om barrierer.

Selskapene rapporterer tilgjengelighet/pålitelighet av barrierene i form av testing fra periodisk testing av utvalgte elementer.

Analysene omfatter barrierer i prosessområdet, barrierer knyttet til marine systemer og barrierer relatert til konstruksjonssvikt.