Gå til hovedinnhold

Barrierer 2013

Barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.


Bilde fra offshoremiljø

Svikt og svekkelser i barrierer er ofte en årsak til uønskede hendelser i petroleumsvirksomheten. Det er stadige utfordringer i forbindelse med brønnintegritet, gasslekkasjer og aldrende innretninger og anlegg.

Samtidig har aktørene i næringen i varierende grad implementert krav i regelverket om barrierer. Robustgjøring av barrierer i de ulike faser i et anleggs livssyklus har utviklet seg i ulik retning og har forskjellig modenhet.

Aktørene har også et uklart forhold til opprinnelig designgrunnlag med hensyn til effektiv barrierestyring.

Næringen må:

  • sørge for robuste tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer. Dette er avgjørende for å forebygge ulykker og redusere risiko.

Vi ser behov for bedre forståelse for samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske elementer i barrierer.

Det er samtidig viktig å styrke forståelsen for sammenhengen mellom risikostyring og barrierestyring.

Vi skal i 2013:

  • Følge opp at næringen klargjør sammenhenger mellom risiko- vurderinger, barrierestrategier og barrierenes ytelse, og at det sikres overvåkning av ytelse gjennom levetiden til innretningene.
     
  • Følge opp at sammenhenger mellom risikostyring og barrierestyring blir klarlagt, og at næringen synliggjør og vektlegger operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelementer og deres rolle i risikobildet.
     
  • Bidra til å styrke industriens arbeid med levetidsforlengelse, og bidra til industri- samarbeid og erfaringsoverføring mellom aktørene.

Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten
Vi har utarbeidet et dokument om barrierestyring for å orientere om hvordan vi for vår del, setter kravene i forskriftene og veiledningstekster  i sammenheng med innholdet i relevante standarder. Dokumentet inngår imidlertid ikke som en del av det formelle petroleumsregelverket.

Etter en høringsrunde hos partene i næringen foreligger nå en oppdatert versjon av dokumentet.