Gå til hovedinnhold

Langvarig innsats for bedre barrierer

Petroleumsnæringens arbeid med barrierer og barrierestyring har vært et spesielt satsingsområde for Ptil i en årrekke. Fortsatt behov for forbedring gjør dette til én av våre hovedprioriteringer også i 2016.


Barrierer er én av Ptils hovedprioriteringer i 2016. Les mer.

Målet med hovedprioriteringen er at tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelement blir ivaretatt på en helthetlig og konsistent måte, slik at risiko blir redusert så langt som mulig.

For å tydeliggjøre myndighetenes forventninger til barrierestyring publiserte Ptil i 2013 notatet "Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten" 

Barrierenotatet er nå under revidering. En oppdatert versjon publiseres i høst.

Risiko og sikkerhet skal først og fremst styres med å ha sikre og robuste løsninger som hindrer at vi kommer i feil-, fare og ulykkessituasjoner. Disse løsningene kan være tekniske, organisatoriske og operasjonelle.

Selv om mye er gjort for å ha en sikker og robust løsning, kan en likevel havne i feil-, fare- og ulykkessituasjoner.

God risikostyring er da å ha barrierer i tillegg.

Krav til barrierer
Barrierer har vært en del av regelverket siden 2002, men næringens implementering av disse kravene har tatt tid.

Gjennom vår oppfølging av næringen har vi sett at det er relativt store forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse, og derfor også etterlevelse, av forskriftenes krav knyttet til barrierestyring.

Hva er barrierer?
Barrierer er tiltak som skal ha til funksjon å beskytte i feil-, fare- og ulykkessituasjoner. Barrierene skal hindre utviklingen av et hendelsesforløp eller endre hendelsesforløpet i en mer ønsket retning.

Funksjonen til barrierene ivaretas av barriereelementer som kan være tekniske, organisatoriske og operasjonelle.

Hva er barrierestyring?
Barrierestyring handler om å systematisk og kontinuerlig sikre at de nødvendige barrierer, og dermed barriereelementer, er identifisert og tilstede for å beskytte i alle relevante feil-, fare- og ulykkessituasjoner.

Barrierestyring handler videre om å sikre at de forskjellige barriereelementene har de egenskapene som er nødvendige for at disse i sum kan realisere den tiltenkte barrierefunksjonen.

Forståelse
Barrierestyring bør starte med en god forståelse av i hvilken kontekst barrierene er ment å fungere.

Det vil for eksempel være stor forskjell på hvordan barrierene skal utformes hvis en innretning er ubemannet i forhold til om den er bemannet, eller om innretningen produserer gass i forhold til olje.

Risikoanalyser kan være en viktig og god kilde til hjelp for å identifisere feil-, fare- og ulykkessituasjoner. I tillegg vil det være nødvendig med ytterligere og mest mulig innretningsspesifikke identifikasjoner av feil-, fare- og ulykkessituasjoner.

Robust
Det er viktig at barrierer er robuste. En kan aldri være sikker på at en har identifisert alle mulige fremtidige hendelser, eller at barrierene vil fungere som tiltenkt for det som kan skje i fremtiden. Det er derfor nødvendig å ta høyde for usikkerhet. Det vil en kunne gjøre ved å velge og utforme (designe) robuste barrierer.

Kontinuerlig prosess
Barrierestyring er en kontinuerlig prosess. God barrierestyring handler om valg av tekniske og operasjonelle løsninger i designfasen og om å sikre at løsningene ivaretar sine tiltenke egenskaper over tid. Det handler også om å sikre at de som direkte eller indirekte påvirker risikobildet og/eller barrierenes egenskaper, har en forståelse for konsekvensene av sine valg og handlinger.

Risikobildet, bemanning, personell, produksjon, tilstanden på tekniske barrierer med mer vil endre seg, og det vil derfor kontinuerlig være et behov for nye eller endrede risikoreduserende tiltak.