Gå til hovedinnhold

Barrierar

Målet med hovudprioriteringa er at tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelement vert skjøtta på ein heilsleg og konsistent måte, slik at risiko vert redusert så langt som mogleg.


Illustrasjon
Svikt og svekking i barrierar er ein gjennomgåande årsak ved uønskte hendingar. I samband med brønnintegritet og gasslekkasjar er barrierar ei gjentakande utfordring. Stadig fleire aldrande innretningar og anlegg tilseier òg at dette området får ekstra merksemd i tida som kjem.
 
Ptil ser at det trengst betre forståing for samspelet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske element i barrierar. Det er òg naudsynt med betre forståing av samanhengen mellom risikostyring og barrierestyring.
 
Kva må næringa gjere?

Kva skal Ptil gjere?