Gå til hovedinnhold

Så ymse på Yme

Yme skulle bli det første gamle feltet på norsk sokkel som gjenåpnet produksjonen, men for utbyggerne har problemene stått i kø. Ptil følger prosjektet tett for å se til at sikkerheten blir godt nok ivaretatt gjennom hele prosessen.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Flagget gikk til topps da de nye rettighetshaverne i 2006 leverte og fikk godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Ymefeltet, som var blitt nedstengt fem år tidligere.

Den nye Yme-innretningen ble bygget i Abu Dhabi og kom til Stavanger sommeren 2010 for ferdigstilling. I 2011 ble det besluttet at innretningen skulle taues ut på feltet for installasjon.

Operatørens beslutning
Da Yme forlot Stavanger, gjenstod det fortsatt en del arbeid. Men ute på feltet viste det seg at ferdigstillingsjobben var langt mer omfattende enn det som var kjent tidligere.

Etter hvert ble det også avdekket alvorlige skader på konstruksjonen. Analyser av skadene viste etter hvert at innretningen i verste fall kunne kollapse.

Sommeren 2012 besluttet operatørselskapet Talisman Energy Norge å stanse alt arbeid på Ymefeltet og avbemanne innretningen.

Et spørsmål flere har reist, er: Burde Ptil hindret innretningen fra å bli tauet ut og installert på feltet?

Tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss i Ptil avviser dette, og understreker at det store antallet feil og mangler først ble kjent etter at innretningen var kommet offshore.

- Beslutningen om å flytte innretningen, og de sikkerhetsmessige vurderingene rundt dette, er operatørselskapets ansvar, sier Hagesæther Foss.

- Operatøren må innhente myndighetenes samtykke ved viktige milepæler for å kunne videreføre sin virksomhet. Flytting fra verft til lokasjon offshore er ikke en slik milepæl. Kravet om samtykke gjelder først når innretningen skal tas i bruk.

Kapasitet og kompetanse
Hagesæther Foss understreker at det er operatøren som har det overordnete, daglige ansvaret å gjennomføre utbygginger på norsk sokkel i henhold til PUD og i tråd med gjeldende sikkerhetskrav.

Regelverket stiller også klare krav til hvordan de øvrige rettighetshaverne følger opp og engasjerer seg i arbeidet i utvinningstillatelsen.

- Ordningen vi har på norsk sokkel, forutsetter en ansvarlig industri som ivaretar sine plikter og opererer i tråd med regelverket. Systemet er basert på tillit. Selskapene i norsk petroleumsvirksomhet har selvstendig ansvar for å drive sikkert og for at kravene i regelverket blir fulgt.

Erfaringene må brukes
I Norge er regelverket i hovedsak utformet med funksjonskrav. Det fastslår hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men selskapene står nokså fritt til å velge hvordan de skal møte regelverket og operere innenfor kravene som stilles der.

Talisman Energy Norge er operatør for Ymefeltet, mens kontraktøren Single Buoy Moorings (SBM) er den som bygger og står som eier av selve innretningen.

Petroleumsregelverket stiller klare krav til operatør når det gjelder oppfølging og styring av kontraktører og underleverandører.

- Det er helt avgjørende at operatør har god nok kapasitet og kompetanse til å følge opp og styre virksomheten sin. Ptil krever at operatøren både har nok folk og rett kompetanse, slik at kravet til sikkerhet blir møtt i alle deler av virksomheten, sier tilsynsdirektøren.

Ptils oppfølging av Yme-utbyggingen fortsetter i 2013.