Gå til hovedinnhold

Næring for læring

Oppfølging av storulykker og alvorlige hendelser er knaggen når Ptil har satt i gang et toårig prosjekt for å øke kunnskapen om organisatorisk læring.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

De store internasjonale ulykkene som Texas City-eksplosjonen i 2005, Montarautblåsingen i Australia i 2009 og Macondo-katastrofen i Mexicogolfen i 2010, har alle bidratt til større forståelse, kunnskap og bevissthet om kompleksitet og risikoforhold i næringen.

Kielland- og Piper Alpha-katastrofene på åttitallet har også bidratt med dyrekjøpt erfaring og vært kilde til læring for norsk petroleumsnæring.

Nå har Ptil igangsatt en toårig satsning for å øke Ptils og næringens kunnskap om organisatorisk læring. Prosjektet “Kultur og system for læring” skal danne grunnlag for å utnytte organisatorisk læring i et sikkerhetsperspektiv og se på faktorer som hemmer og fremmer slik læring.

Fra alle fag
Prosjektet samler erfarne fagfolk og ledere fra samtlige av etatens fagområder. Det trekker i tillegg på kompetanse fra Universitetet i Stavanger, forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører.

I arbeidet inngår også faglige diskusjoner med kollegaer i Ptils søsterorganisasjon, den britiske sikkerhetsmyndigheten HSE (Health and Safety Executive).

Jorunn Tharaldsen, sjefingeniør i Ptil, leder prosjektet.

- Prosjektet blir en form for “knutepunktaktivitet” hvor vi søker å samle trådene fra en rekke pågående utviklings- og tilsynsoppgaver.

Det at Ptil har en relativt liten organisasjon, gir også en unik erfaringsbase i tverrfaglige prosjekter som dette, understreker Tharaldsen.

- Det betyr at fagfolk i prosjektet er tungt inne i faglig arbeid, tilsynsoppgaver, granskinger, regelverksutvikling og kvantitative og kvalitative analyser i Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Dette gjør at vi også lærer om hvordan næringen kan lære gjennom vårt eget læringsprosjekt, sier Tharaldsen.

- Det å trekke på ressurspersoner som utfordrer oss underveis, er helt avgjørende, mener hun.

- “Hvordan påvirkes selskapenes læringsprosesser av det Ptil sier og gjør, og har det nødvendigvis den ønskede effekten?”

Slike spørsmål minner oss om at gode intensjoner langt fra er nok. Kunnskap og erfaring omkring gransking demonstrerer hvor viktig det er å være klar over perspektivet for granskingen som grunnlag for læring.

Det du ser etter, er ofte det du finner. Det er en generell utfordring at granskinger i liten grad tar for seg rammebetingelser og organisatoriske forhold som har vært negative bidragsytere til ulykken.

Modell
- I oppstarten av “Kultur og system for læring” har Ptil forsøkt å sette organisatorisk læring i et systemperspektiv og utvikle en helhetlig modell, forklarer Sigve Knudsen, Ptils fagleder for området arbeidsmiljø.

- Vi er opptatt av vår egen og næringens evne til å lære av historien; av omfattende rapporteringer etter storulykker, granskinger av alvorlige hendelser og av gjennomdokumenterte tilsynsaktiviteter, sier Knudsen.

- Historien er en viktig kilde til læring. Det er imidlertid ikke nok å ha med seg tilbakeblikket når organisasjoner skal lære.

Vi må også ha et blikk for framtidas utfordringer ved å studere trender og utviklingstrekk og være forberedt på at det utenkelige kan skje.

 Derfor pågår det også kontinuerlig spiss- og tverrfaglige utviklings-, rammesettings- og tilsynsaktiviteter - som grunnlag for å møte både dagens og morgendagens utfordringer.

Vi må ikke bare ha et øye i bakspeilet, vi må ha evnen til å se i krystallkula.

Bidrag til læring
- Utgangspunktet for en slik tilnærming til læring er at man også har en helhetlig oversikt og innsikt i risikobildet, og en robust og kompetent organisasjon med evne og vilje til å styre risiko.

Dette innebærer at vi hele tida må oppdatere og presisere etablert kunnskap og regelverk, sier Knudsen.

- Dette kan være på områder som barrierestyring eller temaet ledelse og storulykkesrisiko og andre viktige bidragsytere til risikobildet.

Sentralt i alle disse aktivitetene står Ptils egne krav til kontinuerlig læring og utvikling. Data fra RNNP er viktige bidrag til læring i alle faser.

Knudsen viser til at kunnskap og oversikt ikke er nok for at reell organisatorisk læring skal finne sted.

Erfaring, kompetanse, samspill og ledelse og innsikt i mellommenneskelige og organisatoriske forhold, er også viktige forutsetninger.

Han trekker fram at forskerne til nå har lett etter kritiske suksessfaktorer for organisatorisk læring, mens ny kunnskap peker på viktige faktorer som kan hemme eller fremme organisatorisk læring.
 
- Sentrale stikkord er sårbarhet og robusthet, kontroll- og konfliktnivå, makt og avmakt. Alt dette er elementer i organisasjonskulturen og dens omgivelser. Læringsprosesser i petroleumsindustrien er komplekse, blant annet fordi de foregår i grensesnittet mellom flere aktører, sier faglederen.