Gå til hovedinnhold

Langt liv betyr hard jobbing

Innretningene på norsk sokkel blir stadig eldre. Hva betyr det for storulykkerisikoen?
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Svært mange innretninger på norsk sokkel er i ferd med å passere opprinnelig forventet levetid. Rundt halvparten av dem har allerede nådd alderen de i sin tid ble designet for.

Og i løpet av det neste tiåret kommer mer enn 20 nye plattformer, flyttbare innretninger og rørledninger til å nå aldersgrensen.

Det betyr hard jobbing for forlenget levetid.

Røffe forhold
Å utvide livsløpet til havs er ikke enkelt. Metall kan korrodere, konstruksjoner kan svekkes, systemer kan bli utdatert. Med alderen øker også sannsynligheten for feil på komponenter og utstyr.

Over tid kan det utvikle seg et gap mellom innretningens faktiske tilstand og kravene som stilles – enten det er snakk om konstruksjon, teknologi, systemer eller arbeidsmiljø.

Så hvor går grensen? Hvor lenge kan vi stole på at sikkerheten er godt nok ivaretatt?

- Det er et ufravikelig krav fra Ptil at alle innretninger til enhver tid skal møte regelverkskravene, sier Gerhard Ersdal, som leder Ptils oppfølging av området aldring og levetidsforlengelse.

- I perspektivet aldring og storulykkerisiko er noen områder spesielt viktige, påpeker han.

- På eldre innretninger er degradering av stål og andre materialer en sentral problemstilling.

- Mange av seniorinnretningene har også tilårskommet utstyr, og det kan være utdatert lenge før designlevetiden. Dette kan komplisere både drift og vedlikehold. Blant annet kan det være vanskelig å skaffe reservedeler til gammelt utstyr og gamle komponenter.

- Operasjon av utstyr bygget på eldre teknologi kan være krevende og skape problemer i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. Det er viktig å sikre nødvendig kompetanse for å håndtere og vedlikeholde aldrende utstyr og systemer. Gammelt og nytt utstyr må for øvrig være kompatibelt, fastslår Ersdal.

- Og svært ofte er det behov for å endre vedlikeholdsstrategi på en eldre innretning. Samtidig er det nødvendig å modifisere og skifte ut utstyr. Aldringsmekanismer som korrosjon, nedbryting av overflatebehandling, avsetninger og avleiringer i prosessutstyr og innsynking av faste innretninger er sentrale utfordringer.

Både hver for seg og i sum kan disse forholdene påvirke storulykkerisikoen dersom ikke operatøren ivaretar utfordringene og prioriterer oppgradering, modifikasjoner, vedlikehold og kompetansebygging.

- Men med god forvaltning er det fullt mulig å holde innretningene i tilfredsstillende stand, påpeker Ersdal.

Mål ble nådd
Aldring og levetidsforlengelse var definert som en hovedprioritering (HP) i Ptil fra 2006 til og med 2009. Mange av målene Ptil satte for satsingen, ble nådd i løpet av disse årene: Standardisering, utvikling av felles retningslinjer/ metodikk og kunnskapsbygging – blant annet.

Næringens kunnskap om aldrende innretninger har altså økt i takt med antallet. Derfor utgikk området som HP i tilsynet fra 2010. Bredden av industrien hadde da tatt inn oppgavene på en god måte i virksomheten. Ptil har i stedet inkludert temaet levetidsforlengelse i den nåværende HPen som heter Barrierer.

Som en del av dette skal Ptil i 2013 følge opp at næringen overvåker barrierene gjennom hele innretningenes levetid. Myndighetene skal også bidra til å styrke industriens arbeid med levetidsforlengelse, og påvirke til industrisamarbeid og erfaringsoverføring mellom selskapene.

- Ptil har i tillegg inngått et samarbeid med britene i regi av sikkerhetsmyndighetene der, HSE (Health and Safety Executive). I forlengelse av Ptils arbeid med aldring og levetidsforlengelse, definerte HSE temaet som sin hovedprioritet for et par år siden. Prosjektet fortsetter i 2013, opplyser Ersdal.

- Ptil får dermed informasjon om funnene i Storbritannia, og kan kalibrere disse med utviklingen på norsk sokkel og sammenligne med våre funn fra 2006 til 2009.

Samtykke
I 2002 ble det et krav i norsk regelverk at operatøren skal søke om samtykke for å bruke en innretning ut over opprinnelig planlagt levetid.

I en samtykkesøknad må operatøren blant annet analysere og vurdere helse, miljø og sikkerhet for aktivitetene og innretningene som omfattes, og dessuten beskrive hvilke tiltak som skal iverksettes for å møte og vedlikeholde kravene i regelverket.

Det overordnete kravet er at det ikke skal være større fare for en storulykke på en 30 år gammel innretning enn på en splitter ny. Selv om Ptil ser at det er mange utfordringer knyttet til levetidsforlengelse, har myndighetene tillit til at selskapene ivaretar forpliktelsene og møter sikkerhetskravene.

Ptil følger opp dette overfor næringen.