Gå til hovedinnhold

Langt fra ferdig med Deepwater

Tre år har gått siden ulykken på Deepwater Horizon (dwh) i Mexicogolfen, der 11 mennesker omkom. næringen har lagt ned store ressurser i gransking og oppfølging av katastrofen, men fortsatt gjenstår viktig arbeid.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Kort tid etter at DwH-ulykken skjedde i april 2010, etablerte Ptil en intern, tverrfaglig prosjektgruppe for å fange opp lærepunkter og vurdere likhetstrekk og forskjeller med andre ulykker og alvorlige hendelser.

Prosjektgruppen leverte en foreløpig rapport sommeren 2011. Denne bygget en lang rekke granskingsrapporter og andre relevante dokumenter som til da var publisert.

Ptils endelige rapport holdes på vent resultatene av den viktige granskingsrapporten fra US Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) foreligger.

Rapporten fra CSB regnes som én av de sentrale i amerikanske myndigheters oppfølging etter DwH-hendelsen. Den vil trolig bli frigitt en gang i løpet av våren 2013.

Basert på anbefalingene fra Ptils foreløpige rapport, ble det identifisert tre hovedtemaer Ptil ba næringen i Norge arbeide videre med: Organisasjon og ledelse, risikostyring og barrierestyring. Dokumenter som beskriver disse temaene, er sendt til aktørene og ligger tilgjengelig her.

Ptil ser at det nå gjennomføres mange og gode forbedringstiltak i petroleumsnæringen som følge av både norsk og utenlandsk læring etter ulykken i USA. Dette er forbedringer som er relatert til ulike områder, ikke bare boreoperasjoner.

Internasjonal satsing
Katastrofer som DwH og Montara-ulykken utenfor Australia i 2009, har de siste årene vært sentrale tema i internasjonale samarbeidsfora Ptil er medlem av.

Ett av disse er North Sea Offshore Authorities’ Forum (NSOAF), der alle nordsjølandenes sikkerhetsmyndigheter møtes.

Forumet følger opp DwH-ulykken gjennom en større internasjonal tilsynsserie. Her blir det blant annet sett på organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll, og på ansvars- og myndighetsforhold og myndighetenes roller.

Ptil er også med i International Regulators’ Forum (IRF), og leder der delprogrammet for «Utblåsingsventiler og brønnoperasjoner».

Forbedring av brønnteknologi og -integritet står sentralt, og IRF har bedt organisasjonene International Oil and Gas Producers Association (OGP) og International Association of Drilling Contractors (IADC) om å lede prosjekter som kan føre til positiv utvikling på dette området.

I arbeidet inngår blant annet å se på utblåsningsventilers (BOPers) basisdesign og pålitelighet, som synes å ha vært relativt uendret i mange år.