Gå til hovedinnhold

Hard tørn på Heimdal

Ptils gransking av gasslekkasjen på Heimdal i 2012 indikerer at Statoil fortsatt ikke er i mål med viktige forbedringstiltak selskapet har satt i gang.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Granskingen av hendelsen på Heimdalfeltet 26. mai 2012 identifiserte alvorlige regelverksavvik av sikkerhetsmessig betydning.

Gasslekkasjen var én av de største på norsk sokkel på flere år.

Testet ventiler
Lekkasjen på Heimdal skjedde i forbindelse med testing av to nødavstengingsventiler (ESDV) på bore-, produksjons og boliginnretningen HMP.

For å forberede testing av ventilene, skulle en rørlinje trykkavlastes mot fakkel. I rørlinjen var en kuleventil med trykklasse på 16 bar installert som siste barriere mot fakkelen. Denne kuleventilen stod i stengt posisjon og ble eksponert for et trykk på 129 bar. Ventilen tålte ikke det store trykket, og dermed var gasslekkasjen et faktum.

Totalt 3 500 kilo gass slapp ut, med en initial utslippsrate på 16,9 kilometer per sekund. Det ble detektert gass i et større område på innretningen.

Alvorlige avvik
Ptils gransking konkluderte med at hendelsen hadde klart potensial for storulykke. Avvikene viste at viktige forbedringstiltak som Statoil har identifisert og iverksatt etter tidligere hendelser, som hydrokarbonlekkasjen på Gullfaks B 4. desember 2010, ikke har hatt forventet effekt på Heimdalfeltet.

Det ble identifisert avvik i forbindelse med designløsning, identifisering av mangler ved den aktuelle designløsning, beskrivelser av hvordan arbeidet skulle utføres, Statoils dokumentstyring, risikovurderingen i planleggingen, erfaringsoverføring og læring etter tidligere hendelser, kompetanse og risikoforståelse, utilstrekkelig kapasitet på brannvannsystem og utilstrekkelig kapasitet på brannvegg mellom produksjons- og boreområde.

Pålegg til Statoil
Flere av avvikene omfattet også svakheter ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktiviteten ble gjennomført på en forsvarlig måte.

På bakgrunn av funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil i januar 2013 pålegg til Statoil.

Selskapet ble bedt om å identifisere årsakene til at forbedringstiltakene som er iverksatt i Statoil, ikke har fått nødvendig effekt på Heimdal – og deretter sørge for at tiltakene får effekt.

Ptil ba også Statoil bekrefte at det ikke er lignende forhold på andre av selskapets innretninger.