Gå til hovedinnhold

Entreprenørene kommer

Mer og mer av arbeidet i petroleumsvirksomheten utføres av entreprenørselskaper. Betydningen de har for forebygging av storulykker, må ikke undervurderes.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Antall arbeidstimer utført av entreprenørene øker fra år til år. En oversikt Ptil har laget, viser at entreprenøransatte (inkludert boreentreprenører) i 2000 stod for 67 prosent av utførte arbeidstimer på norsk sokkel. I 2011 hadde tallet økt til 74 prosent.

Entreprenørene designer, bygger og installerer innretninger, de utfører engineering og gjennomfører modifikasjoner, de planlegger arbeid som skal utføres offshore eller på landanleggene og leverer ulike tjenester og utstyr offshore innenfor: Modifikasjonsprosjekter, vedlikeholdskampanjer og løpende vedlikeholdsoppgaver, brønnservicetjenester, boreservicetjenester, forpleining og dykkeoperasjoner.

Sikkerhetskritiske oppgaver
Entreprenørene er til stede i alle faser av virksomheten og har fått nye og viktige roller når det gjelder å planlegge og gjennomføre store prosjekter. I dette ligger også et ansvar for å håndtere risiko og forebygge storulykker.

- Entreprenørene utgjør en viktig del av petroleumsvirksomheten. De er mange, og de påtar seg sikkerhetskritiske oppgaver. Disse gruppenes betydning for sikkerheten er betydelig, sier tilsynskoordinator Semsudin Leto i Ptil, som jobber spesielt med å følge opp entreprenører i virksomheten.

Regelverket stiller krav – både til operatør entreprenør. Operatøren har det overordnete ansvaret for at virksomheten drives i tråd med regelverket. I dette ligger også en plikt å påse at alle entreprenører og underentreprenører etterlever regelverkskravene.

Selvstendig ansvar
Regelverket er likevel klart på at hver enkelt aktør har et selvstendig ansvar for å etterleve kravene i regelverket.

- Erfaringer fra tilsyn og data som er samlet inn gjennom RNNP, viser at utviklingen går rett vei, men storulykkeperspektivet hos entreprenørene er fortsatt ikke tydelig nok. Dette er noe det må jobbes mer med. Ptil vil derfor følge entreprenørene tett i årene som kommer, sier Leto.