Gå til hovedinnhold

Barrierer med begrepsforvirring

Helt siden «barrierer» kom inn som begrep i petroleumsregelverket, har selskapene hatt ulik forståelse av hva det betyr og hvordan barrierekravene skal etterleves. Ptils notat om barrierestyring blir en viktig rettesnor for næringen.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

God barrierestyring gir bedre oversikt over risiko, bedre analyser, bedre beslutninger og dermed bedre sikkerhetsnivå. Men dette krever vilje til å forstå og evne til å implementere barrierekravene i organisasjonen.

Et tiår etter at begrepet barrierer kom inn i regelverket, ser Ptil fortsatt utfordringer med å få hele næringen til å forstå hva barrieretenkingen egentlig innebærer og hvilke krav som stilles.

Ulik forståelse
- Barrierebegrepet ble tatt inn i det norske petroleumsregelverket i 2001/2002. Vi så tidlig at forståelsen av kravene varierte fra selskap til selskap. Modenhetsnivået i næringen var veldig ujevnt. Det var tydelig forskjell fra aktør til aktør på i hvilken grad de forstod og tok de nye regelverkskravene for barrierestyring inn over seg, sier Torleif Husebø, fagleder for prosessintegritet i Ptil.

 - Noen selskaper har arbeidet godt med dette, men andre sliter fortsatt med å implementere kravene. Også internt - mellom ulike enheter eller faggrupper i de store selskapene – kan detvære forskjell på modenhet i forståelsen av regelverkskravene, sier Husebø.

Helhetlig tenking
En betingelse for effektiv barriererestyring er at det tenkes helthetlig og sekvensielt. Førstmå man identifisere risikofaktorer og hvilken fare de representerer. Deretter må det legges en strategi for å møte de definerte  scenariene, etablere barrierer og sette ytelseskrav for disse. Til sist må man overvåke, måle og følge opp barrierene. En slik logisk sekvens i styringsapparatet krever kompetanse, analyse og helhetsperspektiv.

 - Det som ofte er situasjonen, er at man mangler det helhetlige og overordnete blikket på barrierestyringen. Det er ofte i grensesjiktet mellom ulike fagdisipliner/enheter at problemene oppstår, sier Husebø.

Viktige prinsipper
Gjennom tilsyn, granskinger og kartlegging av risikonivå erfarer Ptil at det er forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse og etterlevelse av forskriftenes krav til barrierestyring. Dette har resultert i avvik fra regelverket av sikkerhetsmessig betydning, noe Ptil har fulgt opp gjennom sin tilsynsvirksomhet.

Oppfølgingen har synliggjort et behov for å gjøre forskriftskravene knyttet til barrierestyring lettere tilgjengelig og samtidig orientere om hvordan Ptil for sin del, setter kravene i forskriftene og veiledningstekster i sammenheng med innholdet i relevante standarder.

Ptil har derfor utarbeidet et dokument, Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten, som presiserer intensjonen med regelverkskravene. Dokumentet inngår imidlertid ikke som en del av det formelle petroleumsregelverket.

Overført betydning
Ordet barriere stammer fra fransk og betyr stengsel, hindring eller et skarpt skille. For sikkerhet i petroleumsvirksomhetene betyr det mye mer.

Ordet barriere gir gjerne assosiasjoner til noe håndfast; en mur, en vegg eller en konkret inndeling. Men i overført betydning, og slik begrepet skal forstås når det gjelder sikkerhet i petroleumsvirksomheten, rommer barrierer mer enn bare de fysiske stengslene.

BARRIEREDEFINISJONER

Barriere:
Tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper.

Barrierefunksjon:
Oppgaven eller rollen til en barriere. (Eksempler på barrierefunksjoner er: Forhindre lekkasje, hindre antenning, redusere brannbelastning, sikre forsvarlig evakuering, forhindre hørselsskade.)

Barriereelement:
Tekniske, operasjonelle eller organisatoriske tiltak eller løsninger som inngår i realiseringen av en barrierefunksjon.

Barrierestyring:
Koordinerte aktiviteter for å etablere og opprettholde barrierer, slik at de til enhver tid opprettholder sin funksjon.

Ytelseskrav:
Etterprøvbare krav til barriereelementenes egenskaper for å sikre at barrieren er effektiv. (Ytelseskrav kan blant annet omfatte krav til kapasitet, funksjonalitet, effektivitet,integritet, pålitelighet, tilgjengelighet, evne til å motstå laster, robusthet, kompetanse og mobiliseringstid.)