Gå til hovedinnhold

Ptil veggs

I dialogen med partene i næringen er det ofte Ptil som står for spørsmålene. Nå snur vi ryggen mot veggen og gir Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, anledning til å stille Ptil til veggs.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen Dialog nr.1

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

--

Rysst : Safe har uttrykt bekymring over den høye aktiviteten i bransjen, og hva det betyr for HMS og kompetanse. Kommer Ptil til å sette bremsene på dersom vi ser stigende risikonivå?

Hilde-Marit Rysst, leder i SAFE, stiller Ptil til veggs.

Ptil: Aktivitetsnivået er ekstremt høyt og økonomiske prognoser viser at det kommer til å bli enda høyere i 2013 og 2014. Dette er en krevende situasjon for både næringen og Ptil å være i.

Vår oppgave er å si tydelig og klart i fra dersom vi mener at aktiviteten går ut over sikkerheten, for eksempel gjennom å stanse virksomhet.
 

Rysst : Vi har i det siste sett at OED og AD har overkjørt Ptil som fagdirektorat, både med Reiten-utvalget og regelverksendringene rundt lugardeling. Her er det tydelig for Safe at industrien har for stor makt, spesielt når de etablerte trepartsarenaene ikke blir involvert.

Tenker Ptil at fagforeningene er en viktig samarbeidsalliert også for å styrke Ptil ovenfor industrien?

Ptil: Fagforbundene representerer de ansattes interesser, noe som er svært viktig i saker som for eksempel lugardeling. Ofte har Ptil og fagforbundene sammenfallende syn, men det varierer fra sak til sak.

Vi har samtidig et system i Norge – kall det gjerne en sikkerhetsventil – hvor en part har anledning til å klage på Ptils vedtak til vårt overordnede departement, Arbeidsdepartementet (AD). De behandler klagen, og foretar en beslutning som alle må forholde seg til – inkludert Ptil. Slik er systemet.
 

Rysst : Er norske myndigheter klare til å fremme nye HMSkrav i kjølvannet av ”Deepwater Horizon”-granskingsrapporten som Chemical Safety Board i USA legger fram til neste år?

Ptil: Vi har en intern gruppe i Ptil som jobber med ”Deepwater Horizon”-hendelsen, som ser på hva som gikk galt og hvorfor det skjedde. Dette arbeidet vil bli sluttført når sluttrapporten fra Chemical Safety Board foreligger.

Det er svært sannsynlig at det i den forbindelse vil komme enkelte presiseringer i regelverket, i tillegg til noen nye krav. Det er likevel for tidlig å si noe konkret om dette nå.
 

Rysst : Ptils ansvarsområde har økt betydelig over årene, og landanleggene er også en del av bildet. Opplever Ptil at det er ressurser nok til å gjennomføre alle oppgaver tilsynet er pålagt og ser er nødvendig i denne akselererende bransjen?

Ptil: Vi diskuterer jevnlig ressurssituasjonen med vårt overordnede departement, AD. Vår største utfordring er likevel å prioriterehva som er det viktigste av det viktige. Hvor mye vi rekker over er også avhengig av kapasitet og kompetanse i Ptil. Dette betyr at vi stadig må utvikle nye metoder for effektivisering, på måter som gir effekt også for næringen.
 

Rysst : Hva opplever Ptil er det “svakeste ledd” i næringen, og hvordan kan vi sammen styrke det leddet?

Ptil: Vi har definert enkelte grupper i næringen som spesielt risikoutsatte grupper. Entreprenørgrupper har for eksempel flere risikofaktorer til stede i sitt arbeidsmiljø og eksponeringen er høyere enn for operatørgrupper.

Én av Ptils hovedprioriteringer i år er derfor å få til forbedringer for disse gruppene, og det er svært viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere støtter dette arbeidet.

 
Rysst : Ptil påpeker ofte viktigheten av den norske modellen og trepartssamarbeidet. Hva vil Ptil gjøre for å styrke trepartssamarbeidet framover?

Ptil: Ptil har ansvar for å drifte trepartsarenaer som Sikkerhetsforum og Regelverksforum. Dette er arenaer som er viktige å videreutvikle. Vi vil samtidig fortsette å bidra til at andre partssamarbeid vi deltar i, fungerer godt også i framtiden, som for eksempel Samarbeid for sikkerhetog Regelverkskompetanse for petroleumsindustrien.