Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Risikoutsatte grupper på anlegget ved Nyhamna

Petroleumstilsynet(Ptil) gjennomførte 23.8. - 25.8.2011 en tilsynsaktivitet med Shell og entreprenørene Aker Solutions, Linjebygg og BIS sin identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Nyhamna.


Ptil har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Shell ble vurdert i forhold til deres påseansvar og tilrettelegging av forhold for de aktuelle entreprenøransatte samt innleide arbeidstakere hos disse på anlegget ved Nyhamna.

Tilsynet var rettet mot styring og oppfølging av det utøvende personellet innen fagene isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO-fagene).

Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det er etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden.

Tilsynet rettet søkelys på arbeidstakermedvirkning og oppfølging av innleide arbeidstakere. Vi fulgte både opp håndtering av risikoforhold for ansatte og innleide arbeidstakere og lønns- og arbeidsvilkår.

Bakgrunn
Denne tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioriteringer for 2011: Risikoutsatte grupper. Dette har vært en av Ptils hovedprioriteringer siden 2007.

Målet for Ptils satsning er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

 • følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst
   
 • bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko
   
 • følge opp at aktørene i fellesskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere selskapenes systematiske aktiviteter for å identifisere og følge opp grupper som kan være risikoutsatt i egen virksomhet samt vurdere samarbeidet mellom operatør og entreprenør i dette arbeidet.

Tilsynet fokuserte spesielt på oppfølging av innleide arbeidstakere på Nyhamna.

Resultat
Det ble identifisert sju avvik knyttet til: 

 • Kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøfaktorer for ISO personell
 • Opplæring i arbeidsmiljørisiko
 • Oppfølging av kjemikalier
 • Informasjonsutveksling mellom bedriftshelsetjenestene
 • Arbeidstidsordinger
 • Innleie fra bemanningsforetak
 • Oppfølging av arbeidsmiljøforhold

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oversikt over arbeidsrelatert sykdom hos utleiebedrifter.