Gå til hovedinnhold

Ekspertmøte om benzen

Representanter fra partene i næringen og fra ulike forskningsmiljøer møttes 5. november til et ekspertmøte hos Petroleumstilsynet (Ptil) om helserisiko knyttet til eksponering for benzen i petroleumsvirksomheten.


Benzen forekommer i ulike mengder i råolje og er en sentral råvare for kjemisk industri.

Personell kan eksponeres når benzen frigis til luft eller kommer i kontakt med hud.

Benzen er klassifisert av det internasjonale kreftforskningsforbundet (IARC) som kreftfremkallende. 

- Det er flere forhold knyttet til benzeneksponering i petroleumsvirksomheten som tilsier at temaet bør få økt oppmerksomhet, sier sjefingeniør i Ptil, Katri Maria Suuronen.

Hun viser blant annet til at det i flere studier er funnet overhyppighet av enkelte sjeldne blodkreftformer som kan knyttes til eksponering for benzen. Det er indikasjoner på at dette skjer ved eksponeringsnivåer lavere enn gjeldende grenseverdier.

Ptil har i tilsynsaktiviteter observert at kunnskap om benzeneksponering- og risiko har vært mangelfull. Beskyttelse mot benzeneksponering ivaretas i stor grad gjennom bruk av personlig verneutstyr, noe som er ansett for å være en svak barriere.

- Hensikten med møtet var å samle den nyeste kunnskapen, og få en status på hva vi vet om risikobildet knyttet benzeneksponering i petroleumsvirksomheten, sier Suuronen.

Dette ble utgangspunktet for en diskusjon om behov for videre risikoreduksjon, og oppfølging fra næringens side. Behovet for konkrete FOU-aktiviteter ble også tatt opp.

- Det er et godt utgangspunkt for utvikling av HMS-nivået at eksperter fra ledende forskningsmiljøer møter næringens eksperter, og at næringens praksis sees i lys av kunnskap om eksponering og helseeffekter.

Trenger mer informasjon
- Det var bred enighet blant deltakerne i møtet om at eksponeringsbildet for benzen er mangelfullt. Dermed er det viktig at næringen nå samarbeider for å samle mer informasjon og få på plass systemer for å kontrollere eksponering for benzen. Det var også enighet om at det er behov for å revurdere og eventuelt oppdatere grenseverdiene for benzen, forteller Suuronen.

- Næringens evne til å kontrollere eksponering for benzen er noe vi i Ptil kommer til å følge opp i våre tilsynsaktiviteter framover.