Gå til hovedinnhold

Arbeidstakermedvirkning: Et ord med i laget

Prinsipper og praksis for arbeidstakermedvirkning er under evaluering. To prøveprosjekt for arbeidstakermedvirkning i lisensene er evaluert, uten at partene har kommet til enighet om hva som vil være beste praksis.


Den norske tradisjonen for medvirkning og partssamarbeid har vært drøftet og utredet i to stortingsmeldinger om HMS i petroleumsnæringen og av et eget partssammensatt utvalg, under Ptils ledelse.

Ptil har også igangsatt et eget arbeid rundt medvirkning, forankret i trepartsarenaen Sikkerhetsforum.

I 2009 var medbestemmelse tema for et partssammensatt utvalg på nasjonalt nivå, det såkalte Medbestemmelsesutvalget, nedsatt av Arbeidsdepartementet.

Representanter for partene i Sikkerhetsforum, sammen med Ptil, ble invitert til å dele egne erfaringer med utvalget.

Makt eller avmakt
I september arrangerte Ptil en egen konferanse om medvirkning. Konferansen fikk tittelen Makt eller avmakt  (lenke) og hadde som hensikt å se framover, bruke partenes erfaringer og drøfte medvirkningspraksis og – prinsipper. (Oppsummeringsrapport kan lastes ned fra Ptils nettsted.)

- Konferansen viste at det er store forskjeller innad i bransjen, både med hensyn til hvordan medvirkning blir praktisert og hvordan aktørene legger til rette for medvirkning, sier sjefingeniør Tone Guldbrandsen i Ptil.

Arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid har vært sentrale tema for diskusjoner i Sikkerhetsforum i 2009 - også som innspill til ny Stortingsmelding i 2010 om HMS i norsk arbeidsliv.

Prøveprosjekter for arbeidstakermedvirkning i to utvalgte lisenser har vært evaluert og drøftet i Sikkerhetsforum.

Evalueringen av prosjektene viser at det sviktet i selskapenes tilrettelegging, oppfølging og gjennomføring. De involverte selskapene ønsket likevel ikke å reetablere prosjektene, men heller videreføre etablerte samhandlingsformer og -arenaer.

Arbeidstakerne i Sikkerhetsforum deler ikke denne oppfatningen, og saken er fremdeles under debatt.