Gå til hovedinnhold

Basiskunnskap om regelverket på Svalbard

Svalbardforskriften er av sentral betydning for petroleumsvirksomhet på Svalbard på petroleumstilsynets myndighetsområde.


Forskriften kommer til anvendelse for sikkerhet i forbindelse med undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster eller andre undersøkelser i henhold til Bergverksordningen for Svalbard der petroleumsforekomster kan påtreffes i Svalbards landområder og sjøområdet ut til territorialgrensen.


Ptil kan bestemme at denne forskriften helt eller delvis skal få anvendelse for utvinning av petroleum.

Vi bestemmer hva som skal anses å være virksomhet av slik art at den omfattes av denne forskriften.

Formål
Formålet med forskriften er å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier ved bestemmelser om operasjonelle, tekniske og beredskapsmessige forhold ved aktiviteter som nevnt i § 2 (undersøkelse, leteboring etter petroleumsforekomster eller andre undersøkelser i henhold til Bergverksordningen for Svalbard).

Godkjennelse eller tillatelse etter denne forskriften kan bare nektes på grunnlag av mangler ved slike forhold.

Krav til forsvarlig drift
Undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster skal foregå på en forsvarlig måte i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Den ansvarlige
Enhver som driver slik virksomhet som nevnt i § 2 plikter å overholde bestemmelsene i denne forskriften og pålegg som er utferdiget i medhold herav, og å påse at de overholdes i virksomheten.

Rettighetshaveren er ansvarlig for å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører eller underentreprenører, overholder bestemmelsene gitt i medhold av denne forskriften. Det samme gjelder enkeltvedtak truffet i medhold herav.

Myndighet til å gi enkeltvedtak og forskrifter
Vi kan utferdige de forskrifter og treffe de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften. I forbindelse med enkeltvedtak kan vi sette vilkår. Vi kan fravike denne forskrift dersom spesielle grunner gjør det nødvendig eller rimelig.

For øvrig gir forskriften flere bestemmelser om driften; for eksempel hvilke tiltak som krever samtykke og hvilke som kan iverksettes uten nærmere tillatelser m.m.

Faktaboks: Forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard (Svalbardforskriften) ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 25.mars 1988 i medhold av lov om Svalbard av 17. juli 1925, § 4 nr. 11.

--

Basic information about the regulations in Svalbard

Regulations relating to safe practices in scientific research and exploration for petroleum deposits in Svalbard (the Svalbard regulations) are of key importance for petroleum activities in these islands.
 

They were adopted by royal decree on 25 March 1988, pursuant to Section 4 of the Act Relating to Svalbard of 17 July 1925 no 11.

Scope 
These regulations apply to safety in connection with prospecting and exploration drilling for petroleum deposits or other exploration pursuant to the Mining Regulations for Svalbard, where petroleum deposits may be found on land in the islands or in their sea area out to the territorial limit.

We can determine that these regulations will apply wholly or in part to petroleum production.

We also determine what is to be regarded as activities of the kind covered by these regulations.

Purpose 
The regulations are intended to safeguard people, the environment and material assets through provisions relating to operational, technical and emergency preparedness aspects of the activities mentioned in section 2 (prospecting, exploration drilling for petroleum deposits or other explorations pursuant to the Mining Regulations for Svalbard).

Approval or permission can only be refused under these regulations on the basis of inadequacies with regard to such issues.

Requirement for acceptable operation
Prospecting and exploration drilling for petroleum deposits must be conducted in an acceptable manner and in accordance with the prevailing regulations.

Responsible party
Anybody conducting activities of the kind specified in section 2 must comply with the provisions of these regulations and any orders issued pursuant to them, and ensure that the activities are conducted in compliance with them.

The licensee is responsible for ensuring that everyone performing work on its behalf, whether personally, through their employees or through contractors or subcontractors, complies with the requirements specified in the safety and working environment legislation. The same applies to administrative decisions made pursuant to this legislation.

Authority to make company-specific decisions and issue regulations
We can issue regulations and make the company-specific decisions required to implement the provisions specified in and pursuant to these regulations, and can impose conditions in company-specific decisions. We can depart from these regulations if special reasons make that necessary or appropriate.

The regulations also contain a number of provisions relating to operations. These include the actions which require consent, which can be pursued without further permission and so forth.