Gå til hovedinnhold

RNNP: Akutte utslipp 2001 – 2014

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet - Akutte utslipp (RNNP-AU) for 2014 viser at målrettet sikkerhetsarbeid er en forutsetning for å forebygge akutte utslipp.


RNNP-Akutte utslipp (RNNP-AU) er en videreutvikling av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP-AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. Istedenfor å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten risiko for hendelser som kan føre til akutte utslipp.  

Tall fra RNNP – Akutte utslipp (RNNP-AU) viser at antall akutte utslipp av råolje og antall tilløpshendelser som kan gi akutte oljeutslipp, har gått ned i perioden 2001-2014. Reduksjonen har funnet sted samtidig som antall oljeproduserende innretninger på norsk sokkel har økt.

- Utviklingen er positiv, men vi ser at det i samme periode ikke er registrert noen reduksjon hverken i faktisk eller potensiell utslippsmengde. Det gir grunn til å diskutere hvilken effekt barrierene har for å hindre akutte utslipp og å stanse utvikling av hendelser, sier fagdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen.

Tallene viser også at reduksjonen av antall inntrufne akutte utslipp av råolje i perioden har vært tydeligere i Nordsjøen enn i Norskehavet. Utvikling av antall tilløpshendelser er også mer jevnt positiv i Nordsjøen, mens det er større svingninger i Norskehavet.

Den årlige utslippsmengden av råolje for Nordsjøen øker mye i 2014. Det skyldes tre registrerte hendelser i utslippskategorien 10-100 tonn, hvor to av disse er blant de 10 største akutte oljeutslipp i periode 2003-2014. Begge hendelsene var utslipp av produsert olje fra dreneringssystem på eldre innretninger. Den ene innretningen nærmet seg nedstengning.

Ptil gransket begge hendelsene:

Rapport etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

Rapport etter gransking av oljeutslipp på Eldfisk kompleks

I Nordsjøen har det ikke tidligere vært registrert så mange som tre akutte utslipp i denne størrelsesorden i løpet ett år.

Akutte utslipp av kjemikalier dominerer
Akutte utslipp av kjemikalier er den type akutte utslipp som dominerer, og som oftere er større enn 1 m3. Cirka 25 % av akutte utslipp av kjemikalier er større enn 1 m3 når vi oppsummerer datagrunnlaget fra 2001.

Antall akutte utslipp av kjemikalier på norsk sokkel har variert rundt et relativt stabilt nivå gjennom hele perioden fra nevnte årstall Trenden etter 2009 har vært mindre variasjoner rundt et høyt nivå.

Sammenligner vi Norskehavet og Nordsjøen i perioden ser vi at utslippsmengden per innretningsår er over dobbelt så stor i Norskehavet (9,3 m3 i Norskehavet kontra 3,99 m3 i Nordsjøen).

- Resultatene viser at forebygging av akutte utslipp av kjemikalier er et sikkerhetsspørsmål som fortjener oppmerksomhet, sier Carlsen.

- Samtidig peker RNNP Hovedrapport på at personellrisiko som følge av kjemikalieeksponering også trenger oppmerksomhet. Dette viser noe av bredden av utfordringer knyttet til kjemikaliebruk i petroleumsvirksomheten, og hvor viktig det er å se sikkerhets-, miljø- og helsemessige aspekter i sammenheng.

Barentshavet
I Barentshavet har det i 2013 og 2014 vært flere akutte utslipp sammenliknet med tidligere år. I samme periode har det vært en markant økning av aktiviteter i området.

- Petroleumsvirksomhet i nordområdene vil øke i årene som kommer – både på norsk og utenlandsk sokkel. Viktige beslutninger skal tas om aktiviteten i nord i tiden framover og det er i denne sammenhengen viktig å adressere de sikkerhetsutfordringene som er spesifikke for disse områdene, sier Carlsen.

- Aktiviteter i Barentshavet vil i praksis engasjere de samme aktørene, med samme erfaringer, kunnskap og teknologi som i øvrige områder på norsk sokkel. Erfaringer fra Nordsjøen og Norskehavet kan derfor si noe om hvordan næringen vil kunne operere i Barentshavet. Resultater fra RNNP-AU for Nordsjøen og Norskehavet kan derfor være nyttige for å drøfte sikkerhetsforhold også i nordområdene.