Gå til hovedinnhold

(TIL § 31) ER DET TALFESTA KRAV TIL BEMANNING I SENTRALT KONTROLLROM?


5/3/2002 ER DET TALFESTA KRAV TIL BEMANNING I SENTRALT KONTROLLROM?

 

SVAR

Aktivitetsforskrifta § 31 seier mellom anna at

"Den ansvarlige skal sikre at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring av aktivitetene, blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid, jf. styringforskriften § 19

 

Det skal legges til rette for at personell som har kontroll- og overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan hente inn og behandle informasjon om slike forhold på en effektiv måte, jf. også styringsforskriften § 14."

 

Den tilrådde oppfyllinga av kravet, sjå rettleiinga til paragrafen, seier mellom anna at

"For overvåking og kontroll som nevnt i første ledd, bør det være minst to personer til å ivareta overvåkings- og kontrollfunksjonene som nevnt i andre ledd,

 

a) i det sentrale kontrollrommet på permanent bemannede innretninger, ".

 

Om kontrollrommet var slik at éin person kunne utføra alle kontrollromsfunksjonane åleine på ein effektiv måte, treng ikkje fleire personar vera til stades i kontrollrommet  "til enhver tid”, nødvendigvis, men forsvarleg bemanning krev minimum to, som sagt.