Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) 29.4.2010 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9, 40 og 42, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirk­somheten § 57 første ledd bokstav d.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

Vedlegg 1

 

Opphevd:

Vedlegg 1 - Krav til miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel (med alle tekniske vedlegg).

 

 

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 29.4.2010.