Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 1. oktober 2009 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav d. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn             1. oktober 2009 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9, 40 og 42, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirk­somheten § 57 første ledd bokstav d.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 19 Kompetanse

 

Andre ledd nytt siste punktum skal lyde:

Det kan tas betaling for utstedelse av sertifikat.

 

 

§ 29 Overvåking og kontroll

 

Andre ledd skal lyde:

Aktiviteter i forbindelse med flyværtjeneste skal utføres etter § 31 i Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs, sist endret 28. januar 2008, og i Luftfartstilsynets forskrift 28. januar 2008 nr. 81 om flyværtjeneste.

 

 

§ 34 Kjemisk helsefare

 

Femte ledd skal lyde:

Forskrift 26. april 2005 nr. 362 om asbest, sist endret 16. november 2005, gjelder på denne forskriftens virkeområde.

 

 

§ 36 Støy og vibrasjoner

 

Andre ledd skal lyde:

Forskrift 7. juni 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner, sist endret 19. desember 2006, gjelder på denne forskriftens virkeområde.

 

 

§ 39 Personlig verneutstyr

 

Første ledd andre setning skal lyde:

Tilsvarende gjelder for § 7 i den forskriften, med unntak av § 49 om dykkerutstyr nr. 2 i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, sist endret 20. februar 2004.

 

 

§ 43 Klassifisering

 

Første ledd skal lyde:

Innretningers systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.

 

Tredje ledd skal lyde:

Klassifiseringen skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholds­frekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov.

 

 

§ 47 Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner og rørledningssystemer

 

Overskriften skal lyde:

§ 47 Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner, maritime systemer og rørledningssystemer

 

Første ledd skal lyde:

Det skal utføres tilstandskontroll av nye konstruksjoner og maritime systemer i løpet av det første bruksåret.

 

Nytt tredje ledd skal lyde:

Ved bruk av innretningen ut over opprinnelig planlagt levetid skal det vurderes instrumentering av aktuelle konstruksjonsdeler for å kunne måle eventuelle aldringseffekter.

 

Nytt fjerde ledd skal lyde:

Når innretninger disponeres, skal operatøren gjennomføre undersøkelser av konstruksjonenes tilstand. Resultatene skal brukes til vurdering av sikkerheten på liknende innretninger.

 

Femte ledd første setning, tidligere tredje ledd første setning, skal lyde:

På rørledningssystemer der feilmodi kan utgjøre en miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. § 43 om klassifisering, skal det utføres inspeksjoner for å kartlegge mulige feilmodi i rørledningssystemet.

 

 

§ 48 Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring og annet trykkontrollutstyr

 

Første ledd skal lyde:

Utblåsingssikringen med tilhørende ventiler og annet trykkontrollutstyr på innretningen skal trykkprøves og funksjonsprøves, jf. § 42 om vedlikehold og § 44 om vedlikeholdsprogram.

 

 

KAP X DET YTRE MILJØET

 

Overskriften skal lyde:

KAP X OVERVÅKING AV DET YTRE MILJØET

 

 

§ 49 Samarbeid om og planlegging av overvåking av det ytre miljøet

 

Overskriften skal lyde:

§ 49 Samarbeid om og planlegging av miljøovervåking

 

Paragrafen skal lyde:

Operatørene skal samarbeide om overvåking av det ytre miljøet i regioner som definert i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 

Overvåkingen skal tilpasses den risikoen for forurensning som foreligger, kunne påvise og kartlegge forurensninger av det ytre miljøet og angi trender i utviklingen av miljøtilstanden.

 

Miljøovervåking av forurensning fra regulære utslipp skal omfatte både bunnhabitater (sedimentene, bløt- og hardbunnsfauna) og vannsøylen.

 

Det skal legges til rette for at personell som har overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan innhente og behandle informasjon om slike forhold på en effektiv måte.

 

Operatørene skal bidra til videreutvikling av retningslinjene og relevant overvåkingsverktøy.

 

Statens forurensningstilsyn kan i særlige tilfeller stille ytterligere krav til overvåking utover de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

 

 

§ 50 Fjernmåling av akutt forurensning

 

Flyttet til etter ny § 52c og endret noe.

 

 

§ 51 Grunnlagsundersøkelser

 

Paragrafen skal lyde:

For å kartlegge miljøstatus skal operatøren utføre grunnlagsundersøkelser

a)         før leteboring i nye og tidligere ikke undersøkte leteområder,

b)         før leteboring i områder der det er påvist særlig sårbare miljøressurser (arter og habitater), eller der det er sannsynlig at slike forekommer,

c)         før produksjonsboring.

 

Grunnlagsundersøkelser av sedimentene og aktuelle faunaelementer på havbunnen skal utføres i henhold til Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. En grunnlagsundersøkelse skal ha gyldighet i seks år.

 

 

§ 52 Miljøovervåking

 

Overskriften skal lyde:

§ 52a Miljøovervåking av bunnhabitater

 

Paragrafen skal lyde:

Planer for miljøovervåking av bunnhabitater (sedimenter, bløt- og havbunnsfauna) skal utarbeides i henhold til Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og skal sendes Statens forurensningstilsyn innen 1. februar det året overvåkingen skal gjennomføres.

 

Undersøkelser i den enkelte regionen skal etter regelen gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsene alternerer mellom regionene. Omfanget av overvåkingen skal relateres til sokkelaktiviteten i de enkelte regionene. Overvåking av ny aktivitet kommer i tillegg til, og skal tilpasses, eksisterende overvåking.

 

Prøvene fra de regionale og de feltspesifikke stasjonene skal tas i løpet av samme tokt. De regionale stasjonene skal beskrive de generelle bakgrunnsnivåene i området for de komponentene som skal undersøkes, og fungere som referanser til en forventet normaltilstand. De feltspesifikke stasjonene skal gi informasjon om tilstanden rundt de enkelte innretningene i regionene.

 

Operatørene skal, som et ledd i miljøovervåkingen, selv bidra til å utvikle nye metoder for overvåking av sedimenter og bunnfauna.

 

Undersøkelsene skal gi informasjon om både den vertikale og den horisontale utbredelsen av relevante parametre.

 

Statens forurensningstilsyn kan i særlige tilfeller gi pålegg om andre typer miljøundersøkelser, og undersøkelser i andre deler av influensområdet, enn de som er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 

 

NY § 52b Miljøovervåking av vannsøylen

 

Overskriften skal lyde:

§ 52b Miljøovervåking av vannsøylen

 

Paragrafen skal lyde:

Planer for miljøovervåking av vannsøylen skal utarbeides i henhold til Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og skal sendes Statens forurensningstilsyn innen 1. april det året overvåkingen skal gjennomføres.

 

Vannsøyleovervåkingen skal bestå av to hovedelementer; en tilstandsovervåking og en effektovervåking. Omfanget av overvåkingen skal stå i forhold til forventet risiko.

 

Tilstandsovervåkingen skal gjelde fisk, og skal gjennomføres hvert tredje år. Overvåkingen skal dokumentere hvorvidt fisk fra norske havområder er påvirket av forurensning fra petroleumsvirksomheten.

 

Effektovervåkingen skal gjennomføres i én region per år, og skal som et minimum omfatte fisk og blåskjell.

 

Operatørene skal, som et ledd i miljøovervåkingen, selv bidra til å utvikle metoder for effektovervåking i vannsøylen. Etter hvert som hensiktsmessige metoder for overvåking av effekter og langtidseffekter av utslippene blir etablert, skal et utvalg av disse tas i bruk i et mer standardisert program.

 

Statens forurensningstilsyn kan i særlige tilfeller gi pålegg om andre typer miljøundersøkelser, og undersøkelser i andre deler av influensområdet, enn de som er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 

 

NY § 52c Rapportering av overvåkingsresultater

 

Overskriften skal lyde:

§ 52c Rapportering av overvåkingsresultater

 

Paragrafen skal lyde:

Fristen for levering av de endelige rapportene for overvåking av bunnhabitater (sediment og fauna), grunnlagsundersøkelser, tilstandsovervåking og effektovervåking til Statens forurensningstilsyn er 1. april året etter at undersøkelsene ble gjennomført. Mal for rapportering er gitt i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleums­virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 

 

§ 52d Fjernmåling av akutt forurensning

 

Flyttet fra § 50 og endret noe.

 

Paragrafen skal lyde:

Operatøren skal etablere fjernmålingssystem som gir tilstrekkelig informasjon til å sikre at akutt forurensning fra innretningen raskt blir oppdaget og kartlagt slik at utslippsmengde og spredning kan fastslås. Fjernmålingssystemet skal ses i sammenheng med regionale fjernmålingsplaner som nevnt i denne forkriften § 69 om regional beredskap mot akutt forurensning.

 

 

NY § 52e Miljøundersøkelser ved akutt forurensning

 

Overskriften skal lyde:

§ 52e Miljøundersøkelser ved akutt forurensning

 

Paragrafen skal lyde:

Miljøundersøkelser skal iverksettes snarest mulig ved akutt forurensning for å identifisere og beskrive skade på sårbare ressurser på åpent hav, ved kysten og i strandsonen.

 

 

UTGÅR § 53 Etterkantundersøkelser

(Etterkantundersøkelser skal utføres ved akutt forurensning for å identifisere og beskrive risiko for forurensning.)

 

Paragrafen blir opphevd.

 

 

§ 54 Karakterisering av olje og kjemikalier

 

Overskriften skal lyde:

§ 54 Karakterisering av olje og kondensat

 

Paragrafen skal lyde:

Dersom det påvises olje eller kondensat i tilknytning til leteaktivitet, skal det snarest mulig foretas en karakterisering av oljen eller kondensatet.

 

Olje og kondensat som kan forekomme som akutt forurensing, skal måles regelmessig med hensyn til fysiske og kjemiske parametere. Dersom slike målinger viser endringer av betydning, skal ny karakterisering gjennomføres.

 

Karakteriseringen skal utføres med særlig vekt på forvitringsegenskaper og skjebne i marint miljø. Karakteriseringen skal tilpasses det beslutningsgrunnlaget som til enhver tid er nødvendig for å redusere risikoen, deriblant effektiv beredskapsutvikling.

 

 

§ 56a Økotoksikologisk testing av kjemikalier

 

Andre ledd skal lyde:

Økotoksikologisk dokumentasjon i form av OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF) skal foreligge for alle kjemikalier som brukes. Kravet gjelder ikke smøremidler som ikke går til utslipp og kjemikalier i lukkede systemer med forbruk under 3000 kg per innretning per år, samt laboratoriekjemikalier, dispergeringsmidler- og strandrensemidler til bekjempelse av akutt forurensning og nye kjemikalier under utprøving. For stoff på OSPARs PLONOR liste skal HOCNF del 1 og 3 fylles ut.

 

 

Tredje ledd nr. 1, kulepunktene, skal lyde:

Økotoksikologiske egenskaper skal testes i henhold til følgende:

 

1) Bionedbrytbarhet

Kjemikalier som består av flere stoff skal testes for de organiske enkelt­stoffenes bionedbrytbarhet. Dersom det er mulig skal stoffene testes i henhold til sjøvannstesten OECD 306 ”Biodegradability in Seawater”. Dersom OECD 306 ikke kan benyttes, skal en av følgende sjøvannstester gjennomføres:

·         marine BODIS test (for uløselige stoff) modifisert ISO 10708

·         marine CO2 headspace test, modifisert ISO/TC 147/SC 5/WG 4 N182

 

Tredje ledd nr.3 skal lyde:

3) Akutt giftighet

Uorganiske og organiske kjemikalier skal testes for akutt giftighet på stoffnivå. Kravet gjelder ikke for kjemikalier på OSPARs PLONOR-liste.

Følgende giftighetstester kreves:

·         Skeletonema costatum, ISO 10253

·         Acartia tonsa, ISO 14669

·         Scophtalmus maximus; Part B i OSPAR Protocols on Methods for the Testing of Chemicals Used in the Offshore Oil Industry, 2006. Cyprinodon variegatus aksepteres som alternativ fiskeart.

·         Corophium sp, Part A i OSPAR Protocols on Methods for the Testing of Chemicals Used in the Offshore Oil Industry, 2006; Kreves dersom kjemikaliene adsorberes til partikler (Koc > 1000) og/eller synker og ender opp i sedimentene (for eksempel overflateaktive stoffer).

 

Fjerde ledd skal lyde:

Giftighetstester på ferskvannsorganismer kan aksepteres dersom resultater fra marine tester ikke er tilgjengelige, og dersom de er utført etter standardiserte metoder.

Krav til fisketest gjelder ikke dersom kjemikaliet er:

·         uorganisk og har en giftighet overfor de øvrige testorganismene på EC50 eller LC50 £1 mg/l

·         organisk og har en giftighet overfor de øvrige testorganismene på EC50 eller LC50 £ 10 mg/l.

 

 

§ 61Måling av mengde olje, andre stoff og vann som slippes ut

 

Første ledd skal lyde:

Innhold av olje og andre stoffer i utslippene skal måles. Med andre stoffer menes stoffer som det er stilt krav til rapportering av, jf. Statens forurensningstilsyns Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs. Måleresultatene skal brukes til å verifisere renseanleggets ytelse.

 

 

§ 63 Avfall

 

Tredje ledd skal lyde:

Spillolje kan tilsettes produksjonsstrømmen. Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til injeksjon av spillolje.

 

 

§ 68 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

 

Første ledd bokstav a og b skal lyde:

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at

a)         rett varsel blir gitt umiddelbart, jf. også innretningsforskriften § 17 om systemer for intern og ekstern kommunikasjon og aktivitetsforskriften § 50 om fjernmåling av akutt forurensning,

b)         faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner. Ved ulykkessituasjoner skal det settes i verk bekjempelsestiltak. Bekjempelsestiltak for å begrense akutt forurensning skal iverksettes så nær utslippskilden som mulig,

 

 

§ 69 Regional beredskap mot akutt forurensning

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Det skal etableres regionale planer for fjernmåling av akutt forurensning på åpent hav, ved kysten og i strandsonen. Operatørene skal bidra til videreutvikling av relevant fjernmålingsverktøy.

 

Tidligere andre ledd blir tredje ledd.

 

 

§ 70 Aksjon ved akutt forurensning

 

Første ledd tredje punktum skal lyde:

Planen skal sendes Kystverket og skal oppdateres regelmessig gjennom alle aksjonens faser.

 

 

§ 72 Brønnprogram

 

Siste ledd skal lyde:

Programmet skal oppdateres som nevnt i § 18 om oppstart og drift av innretninger andre ledd bokstav b.

 

 

§ 73 Brønnens lokasjon og bane

 

Første ledd skal lyde:

Brønnens lokasjon og bane skal være kjent til enhver tid og velges på grunnlag av brønnparametere som har betydning for en sikker bore- og brønnaktivitet. Det skal kunne bores en avlastningsbrønn fra to alternative lokasjoner. Lokasjonene skal være kartlagt og kjent på forhånd, jf. også § 27 om planlegging.

 

Andre ledd går ut, for det inngår nå i første ledd.

 

 

§ 74 Grunn gass og grunne formasjonsvæsker

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Ved boring i grunne formasjoner skal valg av brønnkonstruksjon og boreparametere hindre at gass eller formasjonsvæske fra brønnen utgjør en fare for personell og innretning.

 

 

§ 76 Brønnbarrierer

 

Nytt tredje ledd skal lyde:

Ved overlevering av brønner skal barrierestatus være prøvd, verifisert og dokumentert.

 

 

§ 79 Sikring av brønner

 

Tredje ledd skal lyde:

Radioaktive kilder skal ikke planlegges etterlatt i brønnen. Dersom den radioaktive kilden ikke kan fjernes, skal den etterlates på en forsvarlig måte.

 

 

§ 80 Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger

 

Første ledd skal lyde:

Det skal brukes fjernopererte systemer for håndtering av rør og arbeidsstrenger, jf. § 31 om tilrettelegging av arbeid og innretningsforskriften § 70 om løfteinnretninger og løfteredskap.

 

Andre ledd skal lyde:

Det skal settes begrensinger for personellets adgang til arbeidsområdet for fjernopererte systemer.

 

Tredje ledd skal lyde:

Det skal være visuell kontakt og radiokommunikasjon mellom personell ved bruk av fjernoperert rørhåndtering, jf. § 83 om løfteoperasjoner andre ledd.

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.