Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 20. desember 2007 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 8, § 25 og § 57 første ledd bokstav d.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 29 Overvåking og kontroll

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Aktiviteter i forbindelse med flyværtjeneste skal utføres etter bestemmelsene i Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs §§ 31, 32, 33 og vedlegg 2.

 

Nåværende andre ledd blir tredje ledd.

 

 

§ 81 Posisjonering

 

Andre ledd skal lyde:

Det skal settes krav til opprettholdelse av posisjon for fartøy og innretninger ved utføring av slike operasjoner, og det skal settes kriterier for oppstart og avbrudd, jf. innretningsforskriften § 64 om forankring, fortøyning og posisjonering.

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2008.