Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

 

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 21.august 2008 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 3-2 fjerde ledd jf. første ledd bokstav a jf. delegasjonsvedtak av 19. desember 2003 og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav d jf. § 8, § 10.  

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endring:

 

 

§ 19 Kompetanse

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Personell som skal utføre klokkedykking eller overflateorientert dykking skal ha gyldig sertifikat.

Petroleumstilsynet utpeker egnet virksomhet som utsteder sertifikat på vegne av Petroleumstilsynet.

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft straks.