Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

 

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 12. februar 2007 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) § 1-3, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav d. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 12. februar 2007 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9, 40 og 42, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirk­somheten § 57 første ledd bokstav d.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 55a Utslipp av oljeholdig vann

 

Tredje ledd skal lyde:

Oljeinnholdet i vann som slippes til sjø, skal være så lavt som mulig, jf. rammeforskriften kapittel III om prinsipper for helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 4 om mål og strategier og § 5 om interne krav. Oljeinnholdet skal ikke overstige 30 mg olje per liter vann som veid gjennomsnitt for en kalendermåned.

 

 

§ 56a Økotoksikologisk testing av kjemikalier

 

Nummer 2 Bioakkumulering skal lyde:

Kjemikalier som består av flere stoff, skal testes for de organiske enkeltstoffenes potensial for bioakkumulering. Kravet gjelder for stoff med lavere molekylvekt enn 700 g/mol. Stoffene skal testes etter OECD 117 ”Partition Coefficient (n-octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method” eller OECD 107 ”Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method” . For stoff som ikke lar seg teste etter standardiserte metoder, som overflateaktive stoff, skal det gjøres en beregning eller faglig vurdering av bioakkumuleringspotensialet. Faglige vurderinger skal fortrinnsvis utføres av uavhengig instans, og skal dokumenteres.

 

Nummer 3 Akutt giftighet, nytt tredje ledd skal lyde:

Giftighetstester på ferskvannorganismer kan aksepteres dersom resultater fra marine tester ikke er tilgjengelige, og dersom de er utført etter standardiserte metoder.

 

Siste ledd skal lyde:

For organiske enkeltstoffer som er lite nedbrytbare (BOD < 20% i løpet av 28 dager) og for

kjemikalier tatt i bruk etter 1. januar 2004 skal akutt giftighet være testet på stoffnivå.

Giftighetstesting, inkludert fisketest, skal være gjennomført på stoffnivå for alle kjemikalier fra og med 1. januar 2007. Krav til fisketest gjelder ikke dersom kjemikaliet er (resten som før)

 

 

 

 

§ 56b Kategorisering av kjemikalier

 

Nummer 1 Sort kategori

Første strekpunkt skal lyde:

·         Prioritetslisten fra St. meld. Nr. 21 (2004-2005)

Siste strekpunkt skal lyde:

·         Stoff som er arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige.

 

Nummer 2 Rød kategori

Siste strekpunkt nest siste underpunkt skal lyde:

o   Bioakkumuleringspotensial, Log Pow ≥ 3 og molekylvekt <700 eller

 

 

§ 61 Måling av mengde olje, andre stoffer og vann som slippes ut

 

Fjerde ledd skal lyde:

Analyser skal utføres på en systematisk og standardisert måte. Oljeinnhold i vann skal analyseres etter OSPAR referansemetode for bestemmelse av dispergert olje i vann (OSPAR ref. nr. 2005-15 som er en modifikasjon av ISO 9377-2) eller analysemetoder som er kalibrert mot denne.

 

 

§ 63 Avfall

 

Andre ledd skal lyde:

Avfallet som genereres i forbindelse med virksomheten, skal håndteres på en miljømessig og hygienisk forsvarlig måte.

 

 

§ 74 Håndtering av grunn gass

 

Overskriften skal lyde:

Grunn gass og grunne formasjonsvæsker

 

 

§ 76 Brønnbarrierer

 

Første ledd skal lyde:

Ved bore- og brønnaktiviteter skal det være testede brønnbarrierer med tilstrekkelig uavhengighet, jf. også innretningsforskriften § 47 om brønnbarrierer.

 

 

 

II

I vedlegg 1 til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirk­somheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

Teknisk vedlegg 2: Sedimentovervåking

 

2.1 Grunnlagsundersøkelser

 

Kapitlet skal lyde:

Grunnlagsundersøkelser skal gjennomføres før:

·         leteboring i nye områder med ukjente naturtyper eller hvor det er påvist særlige sårbare miljøressurser i tilknytning til sedimentene

·         i øvrige områder før produksjonsboring og utbygging begynner på de enkelte feltene.

 

Punktene over gjelder for alle typer installasjoner. En grunnlagsundersøkelse skal ha gyldighet i 6 år eller så lenge SFT i samråd med relevant faginstans, bestemmer.

 

 

4.2.4 Metaller

 

Kapitlet skal lyde:

Analysene skal omfatte følgende elementer:

·         Ba eller tilsvarende hovedkomponent i vektstoff, samt Cd, Cr, Cu, Pb og Zn undersøkes på samtlige stasjoner ved alle grunnlagsundersøkelser og ved første oppfølgende overvåkingsundersøkelse i regionen. I påfølgende undersøkelser skal analyse av metaller inngå dersom det er påvist forhøyede nivåer.

·         Hg undersøkes på de to nærmeste stasjonene nedstrøms installasjonen ved grunnlagsundersøkelsen og ved den ordinære over­våkingen, (Teknisk vedlegg 3). I påfølgende undersøkelser skal analyse av metaller inngå dersom det er påvist forhøyede nivåer.

 

 

 

III

Forskriften trer i kraft 12. februar 2007.