Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 19. juni 2006.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 3 Verne- og helsepersonale

 

Første ledd skal lyde:

Arbeidsgiveren skal sikre at virksomheten har eller har knyttet til seg verne- og helseperso­nale som har til oppgave å utføre forebyggende verne- og miljøarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3.

 

 

§ 4 Kontroll med arbeidstakernes helse       

 

Tredje ledd skal lyde:

Arbeidsgiveren skal også sikre at arbeidstakerne gis tilbud om helsekontroll før de settes til arbeid som kan innebære særskilt helserisiko, slik at forebyggende tiltak kan settes i verk, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav g og § 10-11 sjuende ledd.

 

 

§ 5 Registrering av arbeidstid

 

Første ledd andre punktum skal lyde:

Det samme gjelder for personell i ledende eller særlig uavhengig stilling som nevnt i arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd, når stillingen er av sikkerhetsmessig betydning.

 

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 19. juni 2006.