Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeids­miljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav d. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 21. desember 2004 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9, 40 og 42, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirk­somheten § 57 første ledd bokstav d. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 21. desember 2004 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav d.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 2 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare

      innretninger

 

Første ledd første punktum skal lyde:

Det skal opprettes et koordinerende arbeidsmiljøutvalg for hvert felt, eller, der det er gjennomgående enighet om det, et koordinerende arbeidsmiljøutvalg som dekker flere felt, der disse har felles ledelse og driftsorganisasjon, felles entreprenører og kontrakter, og der betydelige personellgrupper arbeider på flere av disse feltene. Det skal også opprettes et felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg for hver enkelt flyttbar innretning.

 

 

§ 18 Oppstart av innretninger

 

Tittelen skal lyde:

Oppstart og drift av innretninger

 

 

§ 34 Kjemisk helsefare

 

Tredje ledd skal lyde:

Kjemikalier som omfattes av § 2, jf § 4 i forskrift 30. april 2001 nr.443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften), sist endret 1. mars 2004 nr. 529, skal håndteres etter bestemmelsene i kjemikalieforskriften, med unntak av § 30 og § 33.

 

Fjerde ledd skal lyde:

Ved arbeid der det foreligger biologiske faktorer som omfattes av § 2 og § 3 i forskrift 19. desember 1997 nr. 1322 om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer, sist endret 20. juni 2002 nr. 825, skal arbeidet utføres etter bestemmel­sene i den forskriften.

 

 

§ 48 Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring

 

Tittelen skal lyde:

Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring og annet trykkontrollutstyr

 

Første ledd skal lyde:

Utblåsingssikringen skal trykkprøves regelmessig slik at den er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner, jf. § 42 om vedlikehold og § 44 om vedlikeholdsprogram.

 

Andre ledd går ut.

 

 

Ny bestemmelse

§ 55 b Utslipp til luft  

 

Bestemmelsen skal lyde:

Operatøren må ha tillatelse til utslipp til luft etter forurensingsloven kapittel 3.

 

MERK: Innføring av § 55 b medfører at tidligere § 55 blir § 55 a.

 

§ 56 a Økotoksikologisk testing av kjemikalier                    

 

Bestemmelsen skal lyde:

Operatøren skal sikre at kjemikalier som brukes eller slippes ut fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, er testet med hensyn til iboende økotoksikologiske egenskaper. Økotoksikologisk testing av kjemikalier skal utføres ved laboratorier som er godkjent i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP).

 

Økotoksikologisk dokumentasjon i form av OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format (HOCNF) skal foreligge for alle kjemikalier som brukes. Kravet gjelder ikke smøremidler med lavt forbruk og kjemikalier i lukkede systemer med lavt forbruk, samt laboratoriekjemikalier, dispergeringsmidler- og strandrensemidler til bekjempelse av akutt forurensning og nye kjemikalier under utprøving. For stoff på OSPARs PLONOR liste skal HOCNF del 1 og 3 fylles ut.

.

Økotoksikologiske egenskaper skal testes i henhold til følgende:

 

1) Bionedbrytbarhet

Kjemikalier som består av flere stoff skal testes for de organiske enkelt­stoffenes bionedbrytbarhet. Dersom det er mulig skal stoffene testes i henhold til sjøvannstesten OECD 306 ”Biodegradability in Seawater”. Dersom OECD 306 ikke kan benyttes, skal en av følgende sjøvannstester gjennomføres:

·         marine CO2 evolution test (mod. Sturm), modifisert OECD 301 B

·         marine BODIS test (for uløselige stoff)  modifisert ISO/TC 147/SC 5 N141

·         marine CO2 headspace test, modifisert ISO/TC 147/SC 5/WG 4 N182

Dersom alternative testmetoder planlegges brukt for stoffer som er kjent giftige for mikroorganismer (for eksempel biocider), skal SFT kontaktes.
 

   For stoffer som er moderat nedbrytbare (tilsvarende biodegradering BOD28 mellom 20 og 60%) skal egenskapene til nedbrytningsproduktene vurderes.

 

2) Bioakkumulering

Kjemikalier som består av flere stoff skal testes for de organiske enkelt­stoffenes potensial for bioakkumulering. Kravet gjelder for stoff med lavere molekylvekt enn 1 500 g/mol. Stoffene skal testes etter OECD 117 ”Partition Coefficient (n‑octanol/water), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Method”. Dersom OECD 117 ikke gir resultat skal stoffene testes i henhold til OECD 107 ”Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method” . For stoff som ikke lar seg teste etter standardiserte metoder, som overflateaktive stoff, skal det gjøres en vurdering av bio­akkumulerings­potensialet. Faglige vurderinger skal fortrinnsvis utføres av uavhengig instans, og skal dokumenteres.

 

3) Akutt giftighet

Uorganiske og organiske kjemikalier skal testes for akutt giftighet. Kravet gjelder ikke for kjemikalier på OSPARs PLONOR- liste.

Følgende giftighetstester kreves:

·         Skeletonema costatum, ISO/DIS 10253:1995

·         Acartia tonsa, ISO 14669:1999

·         Scophtalmus maximus; Part B i OSPAR Protocols on Methods for the Testing of Chemicals Used in the Offshore Industry, 1995. Sheepshead minnow aksepteres som alternativ fiskeart.

·         Corophium volutator, Part A i OSPAR Protocols on Methods for the Testing of Chemicals Used in the Offshore Industry, 1995; Kreves dersom kjemikaliene adsorberes til partikler (Koc > 1000) og/eller synker og ender opp i sedimentene (for eksempel overflateaktive stoffer).

 

For organiske enkeltstoffer som er persistente (bionedbrytbarhet < 20% i løpet av 28 dager) og for kjemikalier tatt i bruk etter 01.01.2004 skal akutt giftighet være testet på stoffnivå.

Giftighetstesting skal være gjennomført på stoffnivå for alle kjemikalier fra og med 2007.

Fisketesten skal anvendes for nye/modifiserte kjemikalier tatt i bruk etter 01.01.2002. Kravet gjelder ikke dersom kjemikaliet er:

·         uorganisk og har en giftighet overfor de øvrige testorganismene på EC50 eller LC50 ≤ 1 mg/l eller ≥ 500 mg/l

·         organisk og har en giftighet overfor de øvrige testorganismene på EC50 eller LC50 ≤ 10 mg/l eller ≥ 500 mg/l

 

 

§ 56 b Kategorisering av kjemikalier         

 

Bestemmelsen skal lyde:

   Operatøren skal kategorisere kjemikaliene ut fra stoffenes egenskaper. Kravet gjelder alle kjemikalier med krav til økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF.

 

Kjemikaliene skal deles inn i følgende kategorier:

 

1) Sort kategori

Sort kategori omfatter stoffer som inngår i følgende lister:

·         Prioritetslisten fra St. meld. Nr. 25 (2002-2003).

·         OSPAR List of Chemicals for Priority Action, jf OSPAR Strategy with regard to Hazardous Substances

 

I tillegg skal stoffer med følgende økotoksikologiske egenskaper kategoriseres som sorte:

·         Stoff som har både biodegradering BOD28 <20 % og bioakkumuleringspotensial Log Pow ≥5.

·         Stoff som har både biodegradering BOD28 <20 % og er giftig (LC50 eller EC50 ≤ 10mg/l)

·         Stoff som er antatt å være arvestoffskadelig eller er reproduksjonsskadelige.

 

2) Rød kategori

Rød kategori omfatter stoffer med følgende økotoksikologiske egenskaper:

·         Uorganiske stoffer som er meget giftige (EC50 eller LC50 ≤ 1 mg/l)

·         Organiske stoffer med bionedbrytbarhet BOD28 < 20 %

·         Organiske stoffer eller stoffblandinger som møter to av tre av de følgende kriterier:

o   Bionedbrytbarhet, BOD28 < 60 % eller

o   Bioakkumuleringspotensial, Log Pow≥ 3 eller

o   Giftig, LC50 eller EC50 ≤ 10 mg/l

·         Stoffer som kan sette smak jf. OSPARs Taintliste

 

3) Gul kategori

Gul kategori omfatter stoffer som ut fra de iboende egenskapene til stoffene ikke defineres som rød eller sort, og som ikke er oppført på OSPARs PLONOR-liste. 

 

4) Grønn kategori

Grønn kategori omfatter stoffer på OSPARs PLONOR-liste, og antas ikke å ha miljøeffekt av betydning.

 

 

§ 56 c Miljøvurderinger        

 

Bestemmelsen skal lyde:

   Operatøren skal gjennomføre helhetlige vurderinger av kjemikalienes potensial for miljøskade, basert på kjemikalienes iboende egenskaper, mengder, tid og sted for utslipp, samt andre forhold av betydning. Vurderingene skal gjennomføres:

·         før nye kjemikalier tas i bruk

·         ved inngåelse av kjemikaliekontrakter

·         minimum hver tredje år for kjemikalier i grønn og gul kategori

·         minimum årlig for kjemikalier i rød og sort kategori

Miljøvurderingene skal dokumenteres.

 

Operatøren skal ha særskilte planer for substitusjon av kjemikalier i rød og sort kategori. Planene skal gi en oversikt over hvilke kjemikalier som prioriteres skiftet ut og når dette kan skje. Planene skal årlig rapporteres til SFT i henhold til gjeldende rapporteringskrav. Kravet gjelder også for kjemikalier i gul kategori med nedbrytningsprodukter som er vurdert til å være miljøfarlige.

 

 

§ 56 d Valg av kjemikalier                

 

Bestemmelsen skal lyde:

Operatøren skal velge de kjemikaliene som i følge miljøevalueringene gir lavest risiko for miljøskade. Kjemikalier i sort og rød kategori skal kun velges dersom de er nødvendige av tekniske og sikkerhetsmessige grunner.

 

 

§ 57 Bruk og utslipp av kjemikalier  

 

Bestemmelsen skal lyde:

Operatøren må ha tillatelse etter forurensningsloven kapittel 3 til bruk og utslipp av kjemikalier og til injeksjon av kjemikalier og kjemikalieholdig vann. 

   Ubrukte kjemikalier skal ikke slippes til sjø, jf. forskrift av 1.6.2002 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22, Mudring og dumping i sjø og vassdrag.

   Bruk og utslipp av kjemikalier skal reduseres så langt det er mulig.

   Operatøren skal bruke kjemikalier med lavest mulig innhold av forurensninger.

   Felttesting av kjemikalier som er alternativer til kjemikalier inkludert i tillatelsen etter forurensningsloven eller uttesting av kjemikalier innenfor nye bruksområder som ikke er omfattet av tillatelsen, er tillatt. Slik felttesting skal ikke vare lenger enn 14 dager, samtidig som totalt forbruk ikke skal overstige 50 kg stoff i antatt rød kategori. Kjemikalier i antatt sort kategori og sporstoffer skal ikke felttestes.

   Ved vurdering av tidspunkt for tømming av store mengder kjemikalieholdig vann fra rørledninger skal uavhengig faginstans konsulteres.

 

 

§ 68 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner                  

 

Bestemmelsen skal lyde:

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at

a) rett varsel blir gitt umiddelbart, jf. også innretningsforskriften § 17 om systemer for intern og ekstern kommunikasjon,

b) faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner. Ved ulykkessituasjoner skal det settes i verk bekjempelsestiltak for å begrense skade og forurensning. Bekjempelsestiltak for å begrense forurensning skal iverksettes så nær utslippskilden som mulig,

c) personell kan reddes i ulykkessituasjoner, jf. også innretningsforskriften § 40 om utstyr for redning av personell,

d) personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid, jf. også innretningsforskriften § 43 om evakueringsmidler,

e)tilstanden kan normaliseres når utviklingen av en fare- og ulykkessituasjon er stanset, blant annet ved å overvåke og sanere forurensningen og restaurere miljøet, og dermed gjenopprette tilstanden slik den var før fare- og ulykkessituasjonen. Det skal settes kriterier for normaliser­ing av det ytre miljøet.

 

 

§ 69 Regional beredskap mot akutt forurensning    

 

Bestemmelsen skal lyde:

Den regionale beredskapen mot akutt forurensning som nevnt i rammeforskriften § 30 om samarbeid om beredskap, skal være avtalefestet og til enhver tid ivareta og være oppdatert i forhold til miljørisikoen fra innretningene i regionen.

   Ved nye aktiviteter skal operatøren om nødvendig iverksette tiltak i forhold til den regionale beredskapen for å sikre at aktiviteten ikke medfører uakseptabel risiko.

 

 

§ 71 Kommunikasjon

 

Andre ledd skal lyde:

Det skal pekes ut en kommunikasjonsansvarlig om bord for kommunikasjonssystemene på bemannede innretninger.

 

 

§ 83 Løfteoperasjoner

 

Første ledd skal lyde:

Løfteoperasjoner skal klareres, ledes og utføres på en forsvarlig måte, blant annet skal det sikres at personell ikke kommer under hengende last, jf. § 28 om tiltak ved utføring. Jf. også kapittel VII om planlegging og utføring og § 40 om bruk av arbeidsutstyr.

 

Andre ledd skal lyde:

Alle som deltar i løfteoperasjoner, skal ha radio til å kommunisere med, jf. innretningsfor­skriften § 17 om systemer for intern og ekstern kommunikasjon, og radioen skal brukes så sant ikke alle involverte kan kommunisere klart med hverandre ved direkte tale. Den ansvarlige skal sikre at all kommunikasjon foregår på en klar og entydig måte og uten forstyrrelser.

 

Tredje ledd skal lyde:

Den ansvarlige skal også sikre at innretningens ledelse godkjenner løfteoperasjoner med personellforflytting enkeltvis, dersom offshorekraner blir brukt til slike løfteoperasjoner.

 

 

VEDLEGG 2 Krav knyttet til økotoksikologisk testing og evaluering av kjemikalier i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel

 

Vedlegg 2 går ut.

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2005.