Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Fastsatt av Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn 10. desember 2001 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til fjerde ledd, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 40 og § 42, lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4 og kgl.res. av 31. august 2001 nr. 1016 § 25 og § 57 første ledd bokstav d.

I

       I forskrift av 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 17 andre ledd skal lyde:

       Ved beslutning om varighet og omfang av slik innkvartering, jf. også styringsforskriften § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, skal konsekvensen utredes og kompenserende tiltak settes i verk slik at sikkerheten blir ivaretatt og det sikres nødvendig restitusjon og hvile etter § 31 om tilrettelegging av arbeid tredje ledd.

§ 18 andre ledd bokstav c skal lyde:

       c)  systemer for arbeidstakermedvirkning foreligge, jf. rammeforskriften § 6 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning,

§ 19 andre punktum skal lyde:

       I tillegg skal personellet kunne håndtere fare- og ulykkessituasjoner, jf. styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse og denne forskriften § 21 om trening og øvelser.

§ 29 første ledd skal lyde:

       Den ansvarlige skal sikre at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring av aktivitetene, blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid.

§ 36 andre punktum skal lyde:

       Jf. også denne forskriften § 28 om tiltak ved utføring.

§ 52 skal lyde:

       Miljøovervåking av forurensning som følge av operasjonelle utslipp, skal utføres i henhold til denne forskriften vedlegg 1 om krav til miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Overvåkingen skal omfatte både havbunnen og vannsøylen. Statens forurensningstilsyn kan i særlige tilfeller gi pålegg om miljøundersøkelser som omfatter andre deler av influensområdet enn de som er omfattet av vedlegg 1.

§ 56 andre ledd skal lyde:

       Operatøren skal vurdere kjemikaliene i henhold til denne forskriften vedlegg 2 om krav knyttet til bruk og utslipp av offshorekjemikalier og velge de kjemikaliene som har minst potensial for miljøskade ved utslipp til sjø.

§ 57 første ledd skal lyde:

       Operatøren skal søke Statens forurensningstilsyn om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier i henhold til denne forskriften vedlegg 2 om krav knyttet til bruk og utslipp av offshorekjemikalier. Operatøren skal også søke dersom kjemikalier eller kjemikalieholdig vann planlegges injisert.

§ 61 paragrafens tittel og første ledd første punktum skal lyde:

§ 61. Måling av mengde olje, andre stoff og vann som slippes ut

       Utslippenes innhold av olje og andre stoff skal måles.

§ 65 første ledd skal lyde:

       Ved samarbeid om felles bruk av ulike operatørers beredskapsressurser som nevnt i rammeforskriften § 30 om samarbeid om beredskap andre ledd, skal samarbeidet avtalefestes og beredskapen baseres på områdevise beredskapsanalyser, jf. også denne forskriften § 69 om regional beredskap mot akutt forurensning.

Vedlegg 2 første overskrift skal lyde:

Krav knyttet til bruk og utslipp av offshorekjemikalier

Vedlegg 2 forordets andre ledd første punktum skal lyde:

       Dokumentet Krav knyttet til bruk og utslipp av offshorekjemikalier er en del av regelverket og omfatter vilkår i forbindelse med boring, produksjon og andre offshoreaktiviteter.

Vedlegg 2 punkt 1 første punktum skal lyde:

       Dette dokumentet omfatter krav knyttet til bruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med boring, produksjon og andre offshoreaktiviteter.

Vedlegg 2 tabell 1 nr. 2, feltet i kolonnen kommentar skal lyde:

       Gjelder også leteboring

Vedlegg 2 tabell 1 nr. 13, feltet i kolonnen kommentar tredje setning skal lyde:

       Se også aktivitetsforskriften § 58 om beredskapskjemikalier

II

       Endringene trer i kraft 1. januar 2002.